Regulamin Konkursu – Super Życzenia

Regulamin konkursu „Super życzenia”

DH Supersam

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”): „Super życzenia”, przeprowadzony w Internecie na stronie fanowskiej DH Supersam na portalu Facebook.
 2. Organizatorem Konkursu jest Firma Reklamowa Kuc, w Krakowie przy ul. Szablowskiego 3/LU IV, 30-127 Kraków, wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym NIP 646-198-41-15, REGON 351342326,, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs organizowany jest na rzecz Domu Handlowego Supersam w Katowicach przy ulicy Piotra Skargi 6 będącego Zleceniodawcą Konkursu (dalej: Zleceniodawca).
 4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz wydania lub dostarczenia nagród dla Zwycięzców i rozpatrywania reklamacji dotyczących Konkursu.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik („Uczestnik”) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.)

 

 • 2 Uczestnicy konkursu
 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Dodatkowo Uczestnik musi łącznie spełniać następujące warunki:

 1. a) posiada konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością,
 2. b) wykona zadanie konkursowe, przy wykorzystaniu własnego Profilu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu i przystąpienie do akcji konkursowej dostępnej na stronie fanowskiej DH Supersam.
 4. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora ze względu na tożsamość podmiotów oraz def. Zawartą w § 1 ust 2. , fundatora nagród, pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących z Organizatorem przy opracowaniu lub organizacji Konkursu oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci).

 

 • 3 Terminy i zasady konkursu
 1. Konkurs trwa od dnia 4.10.2018 od godziny 9:00, do dnia 10.10.2018 do godziny 23:59.
 2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu kreatywnych życzeń urodzinowych dla DH Supersam. Uczestnik może umieścić wiele komentarzy.
 3. Zwycięzcy wybierani są przez Jury. Wybór zwycięzców nastąpi na podstawie oceny kreatywności komentarza, niecodziennego podejścia do tematu oraz inwencji twórczej.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
 5. W razie wątpliwości odnośnie tożsamości Uczestnika, jego konto może zostać zweryfikowane przez Organizatora. W szczególności Organizator ma prawo do weryfikacji kont Uczestników, którzy korzystają z tego samego adresu IP.
 6. W przypadku, jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojej tożsamości w terminie do 24h od otrzymania zawiadomienia, Organizator ma prawo do wykluczenia go z Konkursu.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych (dostępnych na profilu jego konta na Facebooku) na Stronie Konkursowej.
 8. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze Zgłoszeń na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji w Serwisie Facebook.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania tych z nadesłanych komentarzy, które naruszają prawo, dobra osób trzecich, bądź zasady współżycia społecznego oraz regulamin Facebook’a.
 10. Nagroda otrzymana przez Uczestników Konkursu stanowi dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą o pdof”). W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości należnego podatku obciążającego Zwycięzcę, która zostanie przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku w stawce 10% wartości nagrody. Zgodnie z art. 41 ust.7 ustawy pdof Organizator przekaże pobrany podatek na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzca nie może domagać się zmiany wygranej nagrody na inną. W razie rezygnacji lub nieodebrania nagrody w terminie nie jest możliwe wydanie dodatkowej nagrody pieniężnej. Zwycięzca zobowiązuje się do udostępnienia danych osobowych niezbędnych do celów podatkowych w tym PESEL oraz adres zamieszkania.
 11. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przed odebraniem/przekazaniem Nagrody przekazać Organizatorowi Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.

 

 • 4 Zwycięzcy i nagrody
 1. W konkursie zostanie nagrodzone 5 osób.
 2. Organizator przyzna następującą Nagrody:

5x karta podarunkowa o wartości 50zł do wykorzystania w sklepach DH Supersam

 1. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcy w Biurze Obsługi Klienta.
 2. Informacja o wygranym Konkursie oraz o warunkach odbioru Nagrody zostanie wysłana do zwycięzcy na adres e-mail, lub za pośrednictwem Facebooka.
 3. Zwycięzcy zostaną wybrani w terminie siedmiu dni od daty zakończenia Konkursu.
 4. W razie niepotwierdzenia przez Uczestnika przyjęcia Nagrody lub nie zastosowania się do innych postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
 5. Uczestnik może odebrać Nagrodę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.

 

 • 6 Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji konkursu.
 3. Przystępując do udziału  w  Konkursie,  Uczestnik  wyraża  zgodę  na przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  przez  Organizatora  w  celu  realizacji Konkursu.   Podanie   danych   osobowych   jest   dobrowolne,   stanowi   jednak warunek konieczny udziału w Konkursie.
 4. Dane mogą być udostępniane Zleceniodawcy w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców i dostarczenia nagród.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Uczestnik ma także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie fanowskiej: DH Supersam
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku, do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
 3. Z konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku, do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż posiadają oni profil fikcyjny.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
 5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.
 6. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo pod adresem Organizatora: j.jurkiewicz@pluscommunication.pl , w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data wysyłki.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.